Gæld

Nykredit er verdens største udsteder af covered bonds med pant i fast ejendom. Nykredit udsteder også andre gældsinstrumenter som fx hybrid kernekapital, supplerende kapital, nedskrivningsbar seniorgæld mv. Find oplysninger om den danske realkreditmodel, udstedelser, obligationsdata, fundingprogrammer mv.

Grønne obligationer

Nykredit ønsker at bidrage til den grønne omstilling og gøre finansiering af energivenlige ejendomme mere attraktiv. Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditobligationer.

Læs mere

Refinansieringsauktioner

Nykredit afholder refinansieringsauktioner fire gange om året, når Tilpasningslån og variabelt forrentede lån skal refinansieres. I 2019 udstedte Nykredit obligationer for 147 mia. kr. i forbindelse med refinansieringsauktionerne. Aktionsvilkår og seneste aktionsresultater nedenfor vil blive opdateret op til og under refinansieringsauktionerne i 2020.

Seneste auktionsresultater

Download Excel

Auktionsvilkår

Se dokument

Historiske auktioner

Se alle

Obligationsdata fra Nykredit

For at sikre fortsat stor gennemsigtighed på det danske realkreditmarked offentliggør Nykredit en række data til obligationsinvestorerne. Formålet er at understøtte en effektiv prissætning af konverterbare obligationer ved at levere data, der kan anvendes til at opstille en model for debitorernes indfrielsesadfærd.

Rating

Nykredit finansierer størstedelen af sit udlån via kapitalmarkedet. Derfor er det vigtigt, at koncernen har adgang til dette marked for at kunne yde nye lån og refinansiere funding.

Nykredits realkreditobligationer bliver ratet af S&P Global Ratings. Realkreditobligationer udstedt af Nykredit har ratingen AAA hos S&P.

S&P Global Ratings og Fitch har tildelt korte og lange ratings til selskaber i Nykredit-koncernen. 

Læs mere

Fundingprogrammer

Nykredit udsteder alle sine realkreditobligationer i henhold til det samme basisprospekt, mens de fleste andre gældsinstrumenter udstedes under EMTN-programmet. Visse ældre gælds- og kapitalinstrumenter er dog udstedt i henhold til særskilt lånedokumentation. På denne side kan du finde lånedokumentation vedrørende obligationer udstedt af Nykredit-koncernen.

Aktive prospekter

Aktive prospekter

Historiske prospekter

Læs mere

Endelige vilkår

Se alle

Negative renter på realkreditobligationer

  • Nykredit har siden maj 2015 tilbudt realkreditlån baseret på variabelt forrentede obligationer med mulighed for negativ kupon. De første variabelt forrentede obligationer fik negativ kupon ved rentefastsættelsen 1. juli 2015.
  • Afdragsmodellen, hvor låntager får godtgjort den negative rente som et ekstra afdrag på lånet. De forhøjede afdrag medfører at lånets restgæld nedbringes hurtigere end i en situation med positive renter. På investorsiden håndteres dette, ved at obligationshovedstolen reduceres med udtrækningen fra afdragene på lånet inklusive det forhøjede afdrag.
  • Rentetilpasningsobligationer handles til en overkurs, som giver en negativ effektiv rente for låntager og investor.
  • Nykredit har tilpasset infrastrukturen omkring obligationer, så negative renter kan håndteres. Der benyttes følgende modeller til håndtering af negative renter:
  • Likviditetsmodellen, hvor den negative rente udbetales til låntager. Obligationsinvestor vil få reduceret sin hovedstol med en kursværdi svarende til den negative rente. Afregningen til låntager sker ved modregning i låntagers terminsydelse, så længe det negative rentebeløb ikke overstiger denne. Såfremt den negative rente overstiger ordinære afdrag, udsteder realkreditinstituttet obligationer med en kursværdi svarende til den negative rentebetaling til låntager og overfører provenuet til låntager.