Udstedelse

Nykredit-koncernen har to udstedende enheder: Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S.

Realkreditlån ydes af realkreditinstitutterne Nykredit Realkredit og Totalkredit. I henhold til dansk lovgivning må realkreditinstitutter ikke modtage indlån, udstede garantier eller levere andre finansielle tjenesteydelser end realkreditlån. De må alene finansiere realkreditlån ved hjælp af udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditobligationer udgør således hovedparten af Nykredit-koncernens funding.

Siden 2006 har koncernen alene udstedt realkreditobligationer via Nykredit Realkredit ved hjælp af en fælles fundingmodel med Totalkredit. Totalkredit har stadig udestående obligationer, men har ikke udstedt nye obligationer siden 2006. Læs mere om den fælles fundingmodel her

Realkreditobligationer udstedes med mange forskellige løbetider og strukturer. Størstedelen af obligationerne udstedes i danske kroner, men Nykredit udsteder også realkreditobligationer, der er denomineret i euro eller svenske kroner.

Nykredit Realkredit er også den udstedende enhed, når koncernen udsteder andre typer gældsinstrumenter, som fx hybrid kernekapital, supplerende kapital, nedskrivningsbar seniorgæld og usikret seniorgæld. Nykredit Realkredit har tidligere udstedt sikret seniorgæld (Junior Covered Bonds), men har ikke udstedt disse instrumenter siden 2014.

 

Nykredit Bank er den enhed i koncernen, der tager imod indlån samt udfører alle former for bankvirksomhed med undtagelse af finansiering af realkreditlån ved hjælp af realkreditobligationer. Banken finansierer sine udlåns- og investeringsbankaktiviteter ved hjælp af et miks af private indlån og erhvervsindlån, lang koncernintern funding fra Nykredit Realkredit og ECP-udstedelser. Nykredit Bank har tidligere udstedt usikret seniorgæld i form af Euro Medium Term Notes (EMTN).

Læs mere om Nykredits fundingplaner, fælles funding modellen mv.