Kapitalcenterstruktur

  • Realkreditobligationerne kan udstedes fra et såkaldt kapitalcenter.
  • Kapitalcentrets passiver består af realkreditobligationer (SDO’er eller RO’er), egenkapital og andre passiver.
  • SDO-kapitalcentret J anvendes til finansiering af almene boliger med statsgaranti. De udstedte obligationer er ligeledes statsgaranterede og er på nuværende tidspunkt alene afsat til Nationalbanken.
  • Aktiverne i Nykredits kapitalcentre består hovedsageligt af realkreditlån med pant i (primært danske) ejendomme. Herudover indgår der værdipapirer og andre aktiver til bl.a. opfyldelse af et lovpligtig kapitalkrav på 8%, kravet til supplerende sikkerhed mv.
  • Størstedelen af nye udstedelser sker fra SDO-kapitalcentrene E og H, der repræsenterer hovedparten af den samlede udestående mængde realkreditobligationer. Derudover sker nye udstedelser fra RO-kapitalcentrene G og I.
  • Investorer i danske realkreditobligationer er beskyttet af et dobbeltkrav, idet de har krav i henholdsvis aktiverne i kapitalcentret og det udstedende reakreditinstituts kapital.

RO-kapitalcenter. Kapitalcentret er lukket for udlån, og realkreditlån i kapitalcentret kan blive omlagt til lån i øvrige kapitalcentre eller løbe af.

SDO-kapitalcenter. Hovedparten af realkreditlånene i kapitalcenter E er fastforrentede. Alle lån er med 10-30 års løbetid og matchfundede til udløb.

Realkreditobligationerne (RO) i kapitalcenter G er variabelt forrentede og skal refinansieres. Hovedparten af lånene har en længere løbetid end de udstedte SDO’er. Derfor er der krav om, at obligationerne udstedes med mulighed for løbetidsforlængelse (”soft bullet”). 

Realkreditobligationerne udstedes til finansiering af erhvervsejendomme, landbrug mv. Indtil 2014 blev der også finansieret lån til ejerboliger fra kapitalcenter G.

SDO-kapitalcenter. Realkreditlån i kapitalcenter H er variabelt forrentede og skal refinansieres. Hovedparten af lånene har en længere løbetid end de udstedte SDO’er. Derfor er der krav om, at obligationerne udstedes med mulighed for løbetidsforlængelse (”soft bullet”).

Kunderne bærer refinansieringsrisikoen.

Realkreditobligationerne (RO) i kapitalcenter I er fastforrentede. Alle lån er med 20-30 års løbetid og matchfundede til udløb. Indtil 2014 blev der også finansieret lån til ejerboliger fra kapitalcenter I.

SDO-kapitalcenter, hvorfra der udstedes 1-10-årige tilpasningsobligationer til finansiering af almene boliger.

Lånene og obligationerne er statsgaranterede. De udstedte obligationer er på nuværende tidspunkt alene afsat til Nationalbanken.