Regulering af realkreditobligationer

Realkreditlovgivningen regulerer en lang række parametre i relation til realkreditudlån og udstedelse af realkreditobligationer Finanstilsynet fører tilsyn med, om lovgivningen overholdes.

Realkreditlån er underlagt lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

  • Lånegrænser, ejen-domsvurdering, løbe-tider og tilbagebetaling af lån fastsættes i henhold til lovgivnin-gen.
  • Finanstilsynet fører tilsyn med de enkelte realkreditinstitutter og kan kræve, at lån ydet i modstrid med lovgiv-ningen fjernes fra det pågældende kapital-center og finansieres via realkreditinstitut-tets egenkapital.
  • I henhold til lovgivnin-gen kan der maksimalt opnås 10 års afdrags-frihed på lån med en belåningsgrad på over 75%.
  • Lån til almennyttige boliger er udstedt mod en offentlig ga-ranti og er underlagt en stram lovgivning.

Maksimale løbetider

EjendomstyperLånegrænseMaksimal løbetid
Ejerboliger 80% 30 år
Landbrugsejendomme 60% 30 år
Alment boligbyggeri          80% 35 år
Private udlejningsboliger 80% 30 år
Kontor og forretning 60% 30 år
Industri og håndværk 60% 30 år
Kulturejendomme 80% 30 år
Ferieboliger 75% 30 år
Ubebyggede arealer 40% 30 år