Kravet til nedskrivningsegnede passiver (NEP) og gældsbufferen

Som led i den danske implementering af krisestyringsdirektivet (BRRD), er der indført et krav til nedskrivningsegnede Passiver (NEP).

NEP-kravet skal sikre, at Nykredit Bank kan rekapitaliseres og restruktureres gennem nedskrivning og konvertering af kapital- og gældsinstrumenter, gældsinstrumenter, hvis banken opfylder betingelserne for afvikling.

Nykredit Bank opfylder NEP-kravet gennem kapitalgrundlaget samt gældsinstrumenter, der ejes af Nykredit Realkredit. Dog har Finanstilsynet i maj 2020 indført en øvre grænse for kravet om subordination, hvilket betyder at en mindre del af kravet kan dækkes med almindelig seniorgæld.

Udstedelser fra Nykredit Realkredit kan medregnes til dækning af kravet, men kan ikke samtidig anvendes til at opfylde gældsbufferen.

Nykredit Realkredit og Totalkredit er undtaget for NEP-kravet, men skal som danske realkreditinstitutter opfylde lovkravene til en gældsbuffer med indfasning frem mod 2020. Gældsbufferne skal give en yderligere sikkerhed for, at et nødlidende realkreditinstitut kan absorbere tab, uden at kapaciteten til udlån forringes.

Gældsbufferen skal udgøre mindst 2% af realkreditlånet og kan opfyldes med kapitaloverdækning eller seniorgæld. Kravet gælder for Nykredit Realkredit og Totalkredit samlet set.

Fra 2022 skal gældsbufferen have et niveau, så summen af koncernens kapitalgrundlag, nedskrivningsegnede passiver og gældsbuffer tilsammen udgør mindst 8% af koncernbalancen.

For yderligere information om Nykredit’s udstedelsesplan henvises til seneste investor gæld præsentation