Skattepolitik i Nykredit

Nykredit ønsker gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet. Skattepolitikken gælder for Nykredit-koncernen for både de danske og udenlandske aktiviteter.

Ansvarlighed

Nykredit vil betale den skat, som lovgiver forventer, og som Nykredit er forpligtet til. Det er således Nykredits politik at være en konkurrencedygtig virksomhed og samtidig en ansvarlig skattebetaler.

Nykredit ønsker gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet med henblik på at efterleve gældende skattelovgivning og imødekomme best practice på området.

Nykredit ønsker en transparent skattepolitik, hvilket betyder, at Nykredits skattemæssige dispositioner til enhver tid skal kunne forklares og forsvares.

Ved en åben dialog og samarbejde med skattemyndighederne søger Nykredit at undgå utilsigtede skattemæssige konsekvenser af dispositioner for Nykredit, og for Nykredits kunder. I tvivlstilfælde søger Nykredit så vidt muligt at opnå klarhed, eventuelt via bindende afgørelser og forhåndsgodkendelser fra skattemyndighederne, således at risikoen for utilsigtede fejl begrænses.


Aktiv indsats mod hvidvask og skatteunddragelse

Nykredits holdning til hvidvask og skatteunddragelse er klar: Nykredit understøtter og medvirker ikke til aktiviteter, der efter Nykredits vidende indebærer hvidvask, skatteunddragelse eller forsøg herpå, ligesom Nykredit ikke opretter eller administrerer selskaber i skattelylande.

Nykredit ser det som en central del af virksomhedens samfundsansvar at forebygge, at Nykredit bliver misbrugt til hvidvask og skatteunddragelse, og vil med de fornødne og proportionelle midler forebygge risikoen herfor. Nykredit har derfor fastsat en politik for risikoappetit og kundeaccept på hvidvaskområdet, som fastslår hvilke kundeforhold og aktiviteter, der falder uden for Nykredits risikoappetit.

Når Nykredit opretter kundeforhold, gennemføres omfattende kend-din-kunde procedurer, ligesom der foretages en grundig intern kontrol af kunde- og ejerforhold, hvor der indhentes de nødvendige informationer og dokumentation om kundeforholdet. Derved reduceres risikoen for, at Nykredit bliver misbrugt til hvidvask.

Nykredit ønsker at deltage aktivt i relevante fora og samarbejde aktivt med myndighederne imod hvidvask og terrorfinansiering, herunder skatteunddragelse.


Nykredits skatteforhold

Nykredits egne skatteforhold vedrører selskabsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtagerskat og andre typer af skatter og afgifter, som Nykredit afregner i såvel Danmark som i udlandet.

Nykredits skattebetalinger sker, hvor indtægterne genereres – hvilket vil sige primært i Danmark. Nykredit ønsker at være en ansvarlig skattebetaler og altid at betale den skat, som virksomheden er forpligtet til.


Nykredits kunders skatteforhold

Nykredits kunderelationer bygger på et gensidigt tillidsforhold, hvor Nykredit har en forventning om, at kunderne overholder gældende skattelovgivning. Samtidig har Nykredit fokus på at sikre overvågning, reagere ved eventuelle afvigelser og foretage eventuelle indberetninger til myndighederne i henhold til gældende regler i skatte- og hvidvasklovgivningen.


Rådgivning om skat

I henhold til reglerne om god skik for finansielle virksomheder yder Nykredit rådgivning om skatteforhold i relation til de produkter og serviceydelser, som Nykredit udbyder til privat- og erhvervskunder. Rådgivningen er generel og af vejledende karakter, og omfatter bl.a. oplysninger om, hvordan Nykredits produkter beskattes i Danmark.

Rådgivningen kan omfatte drøftelser af de skattemæssige konsekvenser af påtænkte eller gennemførte dispositioner eksempelvis på områder som ejendomsfinansiering, pensionsopsparing, opsparing og investering, eller et forestående generationsskifte.

Nykredit beregner som udgangspunkt ikke skatter for kunderne, men anbefaler kunderne at søge hjælp og yderligere rådgivning om skattemæssige forhold og konsekvenser hos egen skatterådgiver eller hos skattemyndighederne.

 

Governance

Håndtering af skatteområdet i Nykredit tager afsæt i skattepolitikken, der fastsættes af bestyrelsen. Skattepolitikken omfatter hele koncernen, og gælder for både egne skatteforhold og de produkter og services, som Nykredit tilbyder kunderne. Nykredit har interne processer, der bidrager til at sikre, at Nykredit på skatteområdet overholder gældende lovgivning, løbende forholder sig til best practice og er konsistent med skattepolitikken.

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 4. februar 2020 efter indstilling fra bestyrelsens revisionsudvalg.