Skattepolitik i Nykredit

Nykredit ønsker gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet. Skattepolitikken omfatter hele koncernen og indeholder både danske og udenlandske aktiviteter.

Ansvarlighed

Nykredit vil betale den skat, som lovgiver forventer, og som vi via gældende lovgivning er forpligtet til. Det er således Nykredits politik at være en konkurrencedygtig virksomhed og samtidig en ansvarlig skattebetaler.

Nykredit ønsker derfor gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet med henblik på at efterleve gældende skattelovgivning, og at imødekomme best practice på skatteområdet, samt have en åben dialog med skattemyndighederne og betale den skat, vi er forpligtet til.

Nykredit ønsker at føre en gennemsigtig skattepolitik, hvilket betyder, at Nykredits skattemæssige dispositioner, såvel egne som i arbejdet med kunder, til enhver tid skal kunne forklares og forsvares.

Ved en åben dialog, kommunikation og samarbejde med skattemyndighederne søger Nykredit at undgå utilsigtede skattemæssige konsekvenser af dispositioner for Nykredit og Nykredits kunder. I tvivlstilfælde søger Nykredit at opnå bindende afgørelser og forhåndsgodkendelser fra myndighederne, så risikoen og usikkerheden reduceres på fremtidige skattebetalinger.


Aktiv indsats mod hvidvask og skatteunddragelse

Nykredits holdning til skatteunddragelse er meget klar: Nykredit understøtter eller medvirker ikke til aktiviteter, der efter Nykredits vidende indebærer skatteunddragelse eller forsøg herpå. Vi opretter eller administrerer ikke selskaber i skattelylande.

Nykredit ser det derfor som en central del af vores ansvar at forebygge, at Nykredit bliver misbrugt til hvidvask og skatteunddragelse og vil med de fornødne og proportionelle midler forebygge risikoen for, at Nykredit kan blive misbrugt til hvidvask og skatteunddragelse. Nykredit har derfor fastsat en politik for risikoappetit og kundeaccept på hvidvaskområdet, som fastslår hvilke kundeforhold og aktiviteter, der falder uden for Nykredits risikoappetit.

Når vi opretter kundeforhold, for selskaber og personer, går vi igennem en omfattende kend-din-kunde procedure og foretager grundig intern kontrol af kunde- og ejerforhold, hvor vi indhenter den nødvendige information og dokumentation. Formålet er at afdække alle relevante aspekter af kundernes forhold og deres potentielle kundeforhold med os. Derved reduceres risikoen for, at Nykredit bliver misbrugt til hvidvask eller skatteunddragelse.

Nykredit ønsker at deltage aktivt i relevante fora og samarbejde aktivt med myndighederne i arbejdet med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, bl.a. til imødegåelse af skatteunddragelse.


Nykredits skatteforhold

Nykredits egne skatteforhold vedrører selskabsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtagerskat, andre typer af afgifter og sociale bidrag, som Nykredit afregner i såvel Danmark som i udlandet.

Skattepåvirkningen fra samtlige forretningsområder og juridiske enheder samles på koncernniveau. Koncernens danske og udenlandske enheder er sambeskattede og er fællesregistrerede i moms- og lønsums¬af¬gifts¬sammenhænge, hvor det er relevant.

Nykredits skattebetalinger sker, hvor indtægterne genereres - og det vil i al væsentlighed sige Danmark. Nykredit ønsker at være en ansvarlig skattebetaler, og altid at betale den skat, vi er forpligtet til. Samtidig er skat et forretningsmæssigt parameter, som vi løbende forholder os aktivt til inden for hensigten og ordlyden i den gældende lovgivning.


Nykredits kunders skatteforhold

Nykredits kunderelationer bygger på et gensidigt tillidsforhold, hvor Nykredit har en forventning om, at Nykredits kunder overholder gældende skattelovgivning. Samtidig har Nykredit fokus på at sikre overvågning, reagere ved eventuelle afvigelser og foretage eventuelle indberetninger til myndighederne i henhold til gældende regler, herunder skatte- og hvidvasklovgivningen.


Rådgivning om skat

I henhold til reglerne om god skik for finansielle virksomheder yder Nykredit rådgivning om skatteforhold i relation til de produkter og serviceydelser, som Nykredit udbyder til privat- og erhvervskunder. Rådgivningen er generel og af vejledende karakter, og omfatter bl.a. oplysning om, hvordan Nykredits produkter beskattes i Danmark.

Samtidig betragter vi det som god rådgivning at gøre kunderne opmærksomme på skattemæssige konsekvenser af deres påtænkte eller gennemførte dispositioner eksempelvis på områder som pensionsopsparing, opsparing og investering.

Nykredit beregner som udgangspunkt ikke skat for kunderne, men anbefaler kunderne at søge hjælp og yderligere rådgivning om skattemæssige forhold og konsekvenser hos egen skatterådgiver eller skattemyndighederne.


Governance

Skatteområdet i Nykredit styres med udgangspunkt i skattepolitikken, som godkendes i Nykredits bestyrelse. Skattepolitikken omfatter hele koncernen, både egne skatteforhold og de produkter og services, vi tilbyder kunderne – og den gælder for både de danske og udenlandske aktiviteter. Vi har interne processer, der sikrer, at skatteområdet overholder gældende lovgivning, forholder sig til best practice og er konsistent med skattepolitikken.

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 4. februar 2019 efter indstilling fra bestyrelsens revisionsudvalg.