Politik for bæredygtige investeringer

Nykredit investerer med en ambition om at bidrage til den verden, som vi alle er en del af. Det gælder både, når vi investerer vores kunders penge og vores egne. Vi ønsker at investere i selskaber, der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder, medarbejdere og det øvrige samfund. For de selskaber, der griber muligheden og ønsker at være en del af løsningen frem for problemet, er bedre investeringer.

Derfor er Nykredit engageret i såvel Global Compact som de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (UNPRI); og derfor omfatter vores politik ikke blot Nykredits investeringsfonde, men også investering af koncernens egne midler. Nykredit ønsker at investere i overensstemmelse med danske, europæiske og internationale målsætninger, som eksempelvis Paris-klimaaftalen (COP21) og FN’s 17 verdensmål.

To ben

Nykredits politik står på to ben. For det første ønsker vi, at de selskaber, som vi investerer i lever op til national lovgivning, bredt anerkendte FN-konventioner, Global Compact’s 10 principper eller OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. For det andet ønsker vi at bruge viden om selskabernes performance inden for bæredygtighed (miljø-, sociale og governance kriterier) i investeringsprocessen.

Screening af beholdninger

Hvert kvartal screener Nykredit de selskaber, som vi har investeringer i, for brud på de ovenævnte internationale konventioner m.m. Med hjælp fra vores rådgivere screener vi samtlige udstedere af aktier og obligationer i Nykredits investeringsforeninger, internt såvel som eksternt forvaltede, samt Nykredits og dets datterselskabers investering af egne midler.

Alternative investeringer såvel som passive investeringer og investeringer, der kombinerer passive tilgange, er omfattet af denne politik. Finansielle instrumenter som afledte finansielle produkter og ETF’er skal som udgangspunkt leve op til denne politik, medmindre der ikke eksisterer et matchende instrument.

Dialog med selskaber ved konventionsbrud m.m.

Såfremt vi har bekræftede oplysninger om brud på konventioner eller lignende, engager vi med selskabet for at få det til at ændre adfærd. Det kan være i samarbejde med andre investorer, og vi vil som led i dette stemme på selskabets generalforsamling. Er der mod forventning ikke fremdrift i dialogen, eller er selskabets grundlæggende forretning i strid med international ret, så vælger vi at ekskludere selskabet.

Træffer Forum for Bæredygtige investeringer beslutning om at ekskludere et selskab, evalueres det inden for to år efter beslutningen, om der fortsat er grundlag for at ekskludere selskabet.

Aktivt ejerskab og stemmeafgivelse

Nykredit udøver også aktivt ejerskab i en bredere kontekst som led i sin forvaltningsproces. I den forbindelse stemmer Nykredit på sine aktiepositioner. Af hensyn til omkostninger og mest mulig effekt prioriterer Nykredit at stemme på de største positioner samt ved særlige omstændigheder af principiel betydning. Nykredit ønsker hvert år at stemme på mere end halvdelen af sin aktiebeholdning.

Nykredit udøver aktivt ejerskab som led i sin forvaltningsproces. I den forbindelse stemmer Nykredit på sine aktiepositioner i såvel danske som udenlandske selskaber. Nykredit har som mål at stemme på alle aktive positioner, og mere end halvdelen af aktiepositioner målt på værdi. Dermed vil også en god del af passive investeringer være dækket.

Nykredit vil med denne politik følge samtlige punkter i Komité for God Selskabsledelses anbefalinger til aktivt ejerskab ved investeringer i danske selskaber. Nykredit ønsker overordnet set at være en aktiv ejer. Af respekt for omkostninger gør Nykredit i udvælgelsen af udenlandske selskaber et proportionalitetsprincip gældende med særlig vægt på investeringens størrelse og eventuelle kontroverser af principiel betydning. Sidste element er beskrevet i Nykredits politik for bæredygtige investeringer, hvor aktivt ejerskab indgår som et centralt instrument. Det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor et selskab gennem sin adfærd bryder national lovgivning, bredt anerkendte FN-konventioner eller Global Compact’s principper.

Komitéen for God Selskabsledelse udsender løbende sine anbefalinger til god selskabsledelse. Nykredit deler komitéens syn på god selskabsledelse: At god selskabsledelse har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed bidrage til selskabets langsigtede succes. Det sker ved at sikre tillid fra investorerne gennem rettidig informationsformidling og gennemsigtighed.

Nykredit vil i sine stemmeaktiviteter anvende anbefalingerne som ledetråd i sin vurdering af det enkelte selskab. Vurderingen vil altid tage højde for selskabets konkrete situation, og ikke mindst de særlige kulturelle forhold, der gør sig gældende for det land, som selskabet er registreret i. Som nævnt i Nykredits investeringspolitik vil selskabets håndtering af sit samfundsansvar indgå i vurderingen.

Målet med stemmeafgivningen er altid at sikre selskabets langsigtede værdiskabelse og dermed vores investorers investering. Foreningens stemme afgives alene for at sikre bedst muligt afkast for investorerne. Porteføljeforvalterne i Nykredit Asset Management står for at afgive stemmen i overensstemmelse af foreningens politik, da disse er tættest på selskaberne. Nykredits interne procedurer for at undgå interessekonflikter er gældende. Såfremt der opstår en interessekonflikt, inddrages Nykredits Forum for Bæredygtige Investeringer i beslutningen for at sikre, at investorernes interesser bliver varetaget. Bestyrelsen for berørte investeringsfonde vil blive orienteret om interessekonflikten, og om hvordan den er blevet håndteret for at sikre fondens interesser.

Nykredit træffer til enhver tid selv afgørelse forud for stemmeafvigelse. Af hensyn til den mest effektive håndtering af mødemateriale, stemmeeksekvering og overvågning om potentielle brud ift. denne stemmepolitik har Nykredit truffet aftale med såkaldt proxy voting rådgiver. Denne samt Nykredits øvrige rådgivere stiller også analyser til rådighed, så Nykredit forud for dialogen med selskabet kan vurdere det i forhold til andre standarder god selskabsledelse. Nykredit har som led i sin forvaltning dialog med selskaberne, og Nykredit vil så vidt muligt kommunikere med selskabet omkring betænkeligheder, før Nykredit stemmer imod bestyrelsens anbefalinger. Nykredit vil alt efter spørgsmålets natur overveje, hvilke tiltag der vil have bedst effekt. Det kan være inddragelse af bestyrelsesformanden, samarbejde med andre investorer, kommunikation før eller på generalforsamlingen samt ikke mindst at fremsætte egne forslag på generalforsamlingen. Det er den enkelte porteføljeansvarlige, der træffer endelig afgørelse i disse spørgsmål samt afklarer, om positionen skal sælges. Nykredits Forum for Bæredygtige Investeringer samt de enkelte investeringsforeningers bestyrelser evaluere årligt indsatsen og behovet for at videreudvikle denne politik.

Nykredits investeringsforvaltningsselskab praktiserer aktieudlån, men Nykredit forbeholder til enhver ret til at hjemkalde aktier.

Ligesom Nykredit forventer gennemsigtighed fra selskaber, så vil Nykredit offentliggøre informationer om stemmeaktiviteter over for vores investorer. Dette vil bl.a. ske gennem årsrapporteringen i den enkelte investeringsfond samt på foreningens hjemmeside. Her vil også denne politik være tilgængelig. Nykredit har underskrevet UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer, der også forpligter Nykredit til at udøve aktivt ejerskab, samarbejde med andre investorer om disse spørgsmål og ikke mindst rapportere om dette. Nykredits rapport om denne indsats er tilgængelig på Nykredits og UNPRI’s hjemmesider.

Bæredygtighed i investeringsprocessen

Nykredit er af den opfattelse, at bæredygtighed kan være en katalysator for mindre risiko og bedre afkast.
Derfor anvender Nykredit i sin investeringsproces viden om selskabernes performance inden for bæredygtighed (miljø-, sociale og governance kriterier) i investeringsprocessen. Disse kriterier anvendes i risikoovervågningen og i stigende omfang i udvælgelsen.

Bæredygtighedsanalyser anvendes ligeledes i udvælgelsen og evalueringen af eksterne forvaltere samt valg og overvågning af alternative investeringer.

Til de kunder, der har en anden tilgang til ansvarlige investeringer, tilbyder Nykredit produkter eller løsninger, der går videre end den generelle politik. De opfylder alle som minimum Nykredits politik for bæredygtige investeringer.

Statsobligationer

Nykredits ambitioner om bæredygtige investeringer omfatter også investeringer i statsobligationer. Vores investeringer hviler på overholdelse af international ret. Derudover mener vi, at demokrati og menneskerettigheder kan bidrage til afkastet.
Investering i statsobligationer kan være et positivt bidrag til udviklingen i det pågældende land, men det forudsætter en opmærksom investor. Derfor er Nykredits retningslinjer opbygget i tre trin:

1. Udelukkelse af lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med bestemte lande eller mod ledende personer i det pågældende land.

2. Inddragelse af demokrati og menneskerettigheder i investeringsprocessen.

3. OECD’s landerisikoklassifikation anvendes til løbende at overvåge investeringerne.

Hvis porteføljemanageren eller ekstern forvalter ønsker at købe en statsobligation fra et land med laveste eller næstlaveste klassificering i OECD’s landerisikoklassificering (6 eller 7), så skal porteføljemanageren eller den eksterne forvalter foretage en bæredygtighedsvurdering af investeringen. Nykredits udvalg for bæredygtige investeringer beslutter ud fra bæredygtighedsvurderingen, om investeringen er i overensstemmelse med Nykredits politik. Hvis ikke, udelukkes landet.

Nykredits forum for bæredygtige investeringer

Nykredits Forum for bæredygtige investeringer har til opgave at udfylde rammerne i Nykredits bæredygtige investeringspolitik. Udvalget mødes fire gange årligt for at træffe beslutning om udførelse af aktivt ejerskab, eventuel eksklusion og videreudvikle integreringen af bæredygtighed i investeringsprocessen.

Videndeling og udvikling

Bæredygtighed og ansvarlighed i investeringer er ikke nogen eksakt størrelse. Derfor er en del af vores arbejde med bæredygtige investeringer at forstå nye tendenser, videreudvikle metoder og videndele. Det gør vi i UNPRI, Dansif og i den direkte kontakt med vores kunder.