Dagpenge/g-dage

1.-3. ledighedsdag (G-dage)
Ved afskedigelse (herunder ophør af tidsbegrænset ansættelse) som fører til ledighed, skal Nykredit betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, til dig som medarbejder, hvis du på fratrædelsestidspunktet er medlem af en a-kasse.

Nykredits forpligtelse indtræder kun, når den ansatte inden for de sidste fire uger har været beskæftiget hos Nykredit svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger. Forpligtelsen indtræder, uanset om ansættelsen ophører på grund af tidsbegrænsning.

Nykredit skal ikke betale dagpengegodtgørelse (G-dage), hvis:

  • du påbegynder beskæftigelse den efterfølgende arbejdsdag
  • du modtager sygedagpenge
  • du afholder ferie i forlængelse af din fratrædelse

Hvis du mener at være berettiget til g-dage, skal du printe, udfylde og underskrive denne tro-og-loveerklæring og sende den til:

Nykredit   
Lønfunktionen
Åhaveparkvej 29
8260 Viby J

Kontakt Holdninger & Vilkår

Forside

ProMark, ferie og omsorgsdage

Personalefordele

Pension og forsikring

Dagpenge/g-dage

Aflevering af Nykredit-effekter

Kunde i Nykredit (vilkår)

Ekstrainfo hvis du går på pension

Ekstrainfo hvis du fritstilles