Personoplysninger - Realkredit

Nykredit Realkredits privatlivspolitik og information om cookies

Information om behandling af personoplysninger

Her finder du information om, hvilke personoplysninger Nykredit Realkredit behandler om dig, hvad vi bruger personoplysninger til og hvordan vi beskytter dine personoplysninger. Du kan også finde information om dine rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger.

1. Formålet med at behandle dine personoplysninger

Nykredit Realkredit indsamler personoplysninger om eksisterende og kommende kunder. Nykredit Realkredit indsamler også personoplysninger om personer med tilknytning til vores kunder, fx medarbejdere, pantsættere og kautionister samt til personer, der er i kontakt med Nykredit Realkredit i forbindelse med enkeltstående ekspeditioner eller øvrige forhold.

Nykredit Realkredit behandler personoplysninger om dig for at kunne tilbyde dig rådgivning i forbindelse med udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art og den heraf følgende rådgivning, kundepleje, administration samt kreditvurdering og -opfølgning.

Vi behandler således dine personoplysninger i forbindelse med vores levering af finansielle ydelser og produkter såsom:

 • Lån og kreditter
 • Investeringsydelser og -rådgivning
 • Pensionsordninger og -rådgivning

Vi behandler også dine personoplysninger til brug for optimering af Nykredit Realkredits in-terne processer, produkter og ydelser, herunder til test af systemer.

Både når du bliver kunde, og mens du er kunde, skal Nykredit Realkredit således have visse personoplysninger om dig. Hvis du ønsker at låne penge, skal vi fx bruge dit cpr-nr., oplysninger om din økonomi, herunder årsopgørelser fra Skatteforvaltningen, regnskaber og budgetter.

Vi bruger personoplysninger til statistiske og markedsføringsmæssige formål samt i forbin-delse med konkurrencer, som du har valgt at deltage i. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, når du deltager i arrangementer, events eller lignende. Vi benytter os også af personoplysninger til profilering og datamodellering for at kunne tilbyde dig ydelser og pro-dukter, der opfylder dine præferencer.

Nykredit Realkredit behandler også personoplysninger om dig for at forebygge misbrug og tab, til brug for Nykredit Realkredits lovpligtige indberetninger samt for at opfylde lovbestemte krav. I den forbindelse vil det kunne være lovpligtigt for dig at afgive personoplysninger til os.

Dit cpr-nr. bruger vi til lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne. Har du adresse i udlandet, skal vi desuden kende dit hjemland og dit udenlandske skatteydernummer.

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi har et godt kendskab til vores kunder og deres engagement, og vi gennemfører derfor en række kundekendskabsprocedurer ved etableringen af kundeforholdet og løbende gennem kundeforholdet.

Det medfører, at vi skal indhente og kontrollere din identitet, og du skal derfor dokumentere dit navn og cpr-nr. fx via dit pas, kørekort eller et andet officielt dokument fx dit sundhedskort. Er du erhvervskunde indhenter vi oplysninger om virksomhedens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Vi vil også indhente og kontrollere identiteten på virksomhedens reelle ejere på samme måde som ved privatkunder.

Vi skal også kende dit formål med at være kunde hos os og kundeforholdets tilsigtede beskaffenhed dvs. din anvendelse af dine produkter. Det indebærer, at der også i visse tilfælde skal indhentes oplysninger om, hvor dine midler og formue stammer fra. Vi henter også oplysninger om dig, de reelle ejere samt politisk eksponerede personer og deres nærtstående fra internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder. Det sker fx ved internetsøgninger, når det efter en risikovurdering er berettiget, og når det er i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer.

Personoplysninger, vi alene har indhentet for at opfylde hvidvaskloven, bruger vi udelukkende med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Nykredit Realkredit registrerer i visse tilfælde vores telefon- og videosamtaler med dig sammen med anden elektronisk kommunikation for at kunne dokumentere, hvad vi har aftalt, og at du i den forbindelse er blevet rådgivet korrekt fx ved indgåelse af fastkursaftaler.

Nykredit Realkredit behandler også personoplysninger om samarbejdspartnere, leverandører og andre tredjeparter, herunder om medarbejdere ansat hos eller andre relateret til sådanne tredjeparter, som led i almindelig forretningsdrift- og udvikling.

Hvis du er ansat hos eller har en relation til en af vores samarbejdspartnere, leverandører eller andre tredjeparter, kan vi behandle oplysninger om dit navn, stilling, kontaktoplysninger samt øvrige oplysninger, som vores samarbejde medfører, at vi behandler om dig som led i dit arbejde eller relation til disse tredjeparter. Dette kan være alt fra kommunikation i forbindelse med generel forretningsdrift- og udvikling, en konkret sag, oplysninger fra interviews eller samtaler med dig og lignende afhængigt af de nærmere omstændigheder. Et eksempel kunne være, at du er ansat i et samarbejdende pengeinstitut, hvor vi kommunikerer med dig som led i drift og udvikling af vores forretning, herunder enten om kunder eller produkter.

2. Personoplysninger om dig, som vi får fra andre

Udover de personoplysninger, du selv giver os, indhenter Nykredit Realkredit ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre, herunder Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre.

Vi får også personoplysninger om dig fra selskaber i Nykredit-koncernen og andre samarbejdspartnere (herunder pengeinstitutter og andre korrespondentforbindelser, som er en udenlandsk finansiel virksomhed, der arbejder sammen med en finansiel virksomhed fra Danmark om international kredit- og betalingsformidling) i de tilfælde, hvor du har givet samtykke, eller hvor lovgivningen kræver dette af os.

Når du ønsker at låne penge, undersøger vi, om der er registreret oplysninger om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, herunder internationale informationsudbyde-re og andre offentligt tilgængelige kilder, samt koncernforbundne selskaber og samarbejdspartnere i de tilfælde, hvor du har afgivet samtykke.

Vi modtager oplysninger fra selskaber i Nykredit-koncernen, når de underretter Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i henhold til hvidvaskloven.

Er du ansat hos eller har en relation til en af vores samarbejdspartnere, leverandører eller andre tredjeparter, kan vi indsamle dine personoplysninger fra den tredjepart, du er ansat hos eller har en relation til.

3. Grundlaget for behandling af dine personoplysninger

Nykredit Realkredit behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at:

 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med Nykredit Realkredit, jf. databeskyttel-sesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • vi er retligt forpligtede til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller det følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, i henhold til bl.a. hvidvasklovgivningen, skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, betalingsloven, lov om finansiel virksomhed eller databeskyttelsesloven.
 • det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser vi forfølger er bl.a. vores interesse i at forebygge og opklare kriminalitet, vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at mål-rette det materiale, som vi udsender, samt vores interesse i at optimere vores interne processer, produkter og ydelser, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige rådgivning samt vores interesse i almindelig forretningsdrift- og udvikling. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger. Du kan få nærmere oplysninger om afvejningen af vores legitime interesser ved at rette henvendelse til os.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforord-ningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Nykredit Realkredit kan behandle følsomme personoplysninger om dig, hvis der er hjemmel hertil i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2, og databeskyttelses-lovens § 7, fx hvis behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi kan også behandle andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestem-te produkter eller ydelser til dig, eller hvis det er pålagt ved lov.

4. Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke personoplysnin-ger til tredjeparter.

Videregivelse til andre pengeinstitutter, pensionsselskaber, realkreditinstitutter, betalings-modtagere, API’er og andre finansielle infrastrukturselskaber fx NETS mv. sker kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig om fx rådgivning, sagsbehandling eller betalingsformidling.

I de tilfælde, hvor vi har fået tilladelse af dig til, at:

 • Alm Brand Group (Privatsikring og erhvervssikring) må kontakte dig med forsikringstilbud
 • Nærpension og AP Pension må kontakte dig med pensionstilbud
 • Nybolig og Estate må kontakte dig omkring evt. hussalg eller huskøb

videregiver vi de personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at du kan kontaktes omkring dine behov.

Derudover videregiver vi, med dit samtykke eller i det omfang, lovgivningen gør det muligt, oplysninger internt i Nykredit-koncernen og til Nykredit Realkredits eksterne samarbejdspartnere, herunder pengeinstitutter og andre korrespondentforbindelser.

Nykredit Realkredit videregiver kun personoplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det af os. Det gælder fx:

 • Finanstilsynet i henhold til bl.a. lov om finansiel virksomhed
 • Skatteforvaltningen i henhold til skattekontrolloven
 • Nationalbanken bl.a. til statistiske formål
 • domstolene til brug for retssager
 • Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i henhold til hvidvaskloven.

Hvis Nykredit Realkredit har viden/mistanke om eller rimelig grund til at tro, at en transakti-on, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terro-risme, skal Nykredit Realkredit fx indberette dette til myndighederne.

I tilfælde af misligholdelse kan Nykredit Realkredit give oplysninger om dig videre til kredit-vurderingsbureauer, inkassobureauer og advarselsregistre fx Experian A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S).

Vi overfører personoplysninger til databehandlere i forbindelse med Nykredit Realkredits drift af virksomheden fx i forbindelse med it-udvikling, hosting og support. Nykredit Realkredits væsentligste databehandlere er JN Data A/S og BEC (Bankernes EDB Central) a.m.b.a.

Vi overfører også personoplysninger til databehandlere i lande uden for EU og EØS i forbin-delse med Nykredit Realkredits drift af virksomheden fx i forbindelse med it-udvikling, ho-sting og support. Vi sikrer, at dine personoplysninger beskyttes fx ved anvendelse af stan-dardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet eller ved brug af bindende virksomhedsregler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, eller 47. Dette sikrer, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at rette henvendelse til os. Derudover kan vi i visse situationer overføre de personoplysninger, som er nødvendige, til et land uden for EU eller EØS, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1.

Hvis du afgiver dine personoplysninger til os via Facebooks platforme, kan du læse Face-books privatlivspolitik på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5. Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

Nykredit Realkredit skal opfylde opbevaringskrav i den finansielle lovgivning fx betalingslo-ven, hvidvaskloven, kapitalmarkedsloven, kreditaftaleloven, kapitalkravsforordningen og anden relevant lovgivning fx skattekontrolloven og bogføringsloven. Vi kan derfor være for-pligtet til at opbevare dine personoplysninger i en periode, selvom du ikke længere er kunde hos os, eller efter din relation til os stopper af hensyn til vores forpligtelse til at kunne dokumentere et forløb.

Eksempelvis kræver hvidvaskloven, at vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvis de er indhentet til brug for opfyldelse af hvidvaskreglerne. Nykredit Realkredit er nærmere forpligtet til at opbevare de oplysninger, som vi har indhentet i henhold til hvidvaskloven, herunder kopi af foreviste legitimationsdokumenter. Nykredit Realkredit er også forpligtet til at opbevare andre oplysninger, dokumenter og registreringer, som vi har indhentet eller foretaget for at opfylde hvidvaskloven.

6. Dine rettigheder

6.1. Indsigt
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvem der får personoplysninger om dig, hvilke personoplysninger vi – med dit samtykke – kan give videre hvornår og til hvem. Din indsigt kan dog være begrænset af lovgivning, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Nykredit Realkredits forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Nykredit Realkredits know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra din ret til indsigt. Du kan få indsigt i dine personoplysninger her.

6.2. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af it-systemer. Når vi bruger dem, herunder ved profilering, er de reguleret i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 22. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan en sådan afgørelse om dig er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering.

6.3. Dataporttabilitet
Hvis Nykredit Realkredit behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen sker automatisk, har du ret til at få de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et elektronisk format. Du kan bestille en oversigt over dine personoplysninger her.

6.4. Urigtige/vildledende personoplysninger 
Hvis du oplyser Nykredit Realkredit om, at der er fejl i dine personoplysninger, eller at de er vildledende, retter vi dem.

6.5. Sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig. Fx hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til. Du kan søge om sletning af dine personoplysninger her.

6.6. Indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan fx til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personop-lysninger til direkte markedsføring.

6.7. Begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde krav på, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger til opbeva-ring. Har du fx ret til at få dine personoplysninger slettet, kan du i stedet anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger til opbevaring. Bemærk at begrænsningen ikke afskærer Nykredit Realkredit fra at gøre brug af personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke.

6.8. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet til Nykredit Realkredit. Du kan fx til enhver tid bringe videregivelse af personoplysninger, der kræver dit samtykke, til ophør ved at tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Tilbagekaldelsen kan betyde, at vi ikke kender dit samlede forretningsomfang med Nykredit-koncernen og derfor ikke kan give dig en samlet rådgivning eller de bedste vilkår.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Særligt om Cookies

Når du besøger Nykredit på internettet, møder du cookies.

7.1. Hvad er en Cookie?
En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger i Nykredit med din browser - men ikke, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

7.2. Hvad bruger vi Cookies til?
Der er cookies på stort set alle websites, og nogle sites fungerer ikke uden cookies.

På Nykredits hjemmesider benytter vi cookies til følgende formål:

 • Forbedring af teknisk funktionalitet og ydeevne, dvs., at vi bl.a. bruger cookies til at optimere den måde, vi leverer siden til dig på
 • Trafikmåling
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger, og registrere, hvor mange der klikker på den
 • Adfærdsbaseret, individuel målretning af annoncer, så du kun ser de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig

Nykredit benytter bl.a. Adtech, Dansk Udgivernetværk, nugg.ad og OpenAdExchange i for-bindelse med annoncering. Du kan finde oversigten over annoncenetværk her: nykre-dit.dk/personoplysninger

De oplysninger, vi får om dig via cookies, er blandt andre:

 • Hvilken side du kom fra, inden du besøgte Nykredit
 • Hvilke sider du har kigget på hos Nykredit og hvornår
 • Hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Dit operativsystem (fx Windows XP).

7.3 Samtykke, afvisning og sletning af Cookies
Første gang, du besøger en af Nykredits hjemmesider, får du besked om, at vi bruger cookies. Du samtykker ved at klikke på ”Jeg accepterer cookies”. Hvis du ønsker, at der ikke anvendes cooki-es udover de funktionsnødvendige cookies, skal du klikke på Indstillinger. Her kan du se og tilpasse hvilke cookies du modtager. Det er dog ikke muligt at fravælge de cookies der kræves for at sitet kan fungere. Listen over disse kan ses på Nykredit.dkgemmer dog en cookie for at huske dit valg.

Du kan tilbagekalde dit samtykke eller helt undgå cookies ved at slå dem fra i din browser. Vær opmærksom på, at du i så fald får begrænset adgang til nykredit.dk og mitnykredit.dk.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske dine klik.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller samlet, men metoden afhænger af din browser. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. I de fleste browsere kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL+SHIFT+Delete.

Slette-vejledninger til:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Flash cookies (gælder for alle browsere) 
 • iPhone, iPad og andet fra Apple
 • Smartphones med styresystemet Android
 • Smartphones med Windows 7

finder du her: nykredit.dk/personoplysninger

7.4. Facebook, Twitter og Linkedin (Tredjeparts-Cookies)
På enkelte af vores hjemmesider kan du linke til/benytte like-knappen til Facebook, Twitter og LinkedIn. Du skal være opmærksom på, at hvis du gør det, modtager Facebook, Twitter og LinkedIn tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger. Når du benytter disse tjenester/sider, er du omfattet af deres cookies-regler.

Du kan læse mere om cookies og det juridiske grundlag i ”bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (cookiebekendtgørelsen) på erhvervsstyrelsen.dk

8.  Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er Nykredit Realkredit A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn og cvr-nr. 10519608.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at tilbage-kalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

Nykredit Realkredit A/S
Sundkrogsgade 25
2150 Nordhavn
Cvr-nr. 12719280
Telefonnummer 70 10 90 00
kundeservice@nykredit.dk

eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Sundkrogsgade 25
2150 Nordhavn
databeskyttelsesraadgiver@nykredit.dk

9. Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Nykredit Realkredit A/S
Klageservice
Sundkrogsgade 25
2150 Nordhavn
klageansvarlig@nykredit.dk

eller:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefonnummer 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer af denne information

Nykredit Realkredit opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger med jævne mellemrum. Denne information er gældende fra 23. marts 2021 og erstatter den information om behandling af personoplysninger, som du tidligere har fået.

Vi orienterer dig via e-Boks eller almindelig post, hvis vi ændrer væsentligt i denne information.