Udvalg

Revisionsudvalg

Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S har nedsat et revisionsudvalg, der behandler spørgsmål, som er væsentlige for disse selskaber og koncernen som helhed. 

 

Revisionsudvalget har til opgave:

 • at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen

 • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten

 • at overvåge om Nykredits interne kontrolsystem, interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S, uden at krænke dens uafhængighed

 • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskab mv., idet der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden

 • at kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i overensstemmelse med §§ 24-24c i revisorloven samt artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden og godkende revisors levering af andre ydelser end revision, jf. artikel 5 denne forordning

 • at være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, og

 • at løse andre opgaver, der uddelegeres af bestyrelsen i Nykredit.

Udvalgets sammensætning
 • Fhv. bankdirektør Jørgen Høholt (formand)
 • Adm. direktør Per W. Hallgren
 • Fhv. adm. direktør Michael Demsitz
 • Direktør Preben Sunke 

Alle udvalgsmedlemmer er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S