Fælles funding model

Nykredit Realkredit-koncernen bevilliger realkreditlån under to forskellige brands og dermed fra to forskellige realkreditinstitutter: Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Fælles funding mellem Nykredit og Totalkredit

Realkreditlån, der bevilliges af Nykredit Realkredit A/S ("Nykredit") og Totalkredit A/S ("Totalkredit"), finansieres med realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Nykredit og Totalkredit har siden 2005 haft tilladelse til fælles funding af udlån i Totalkredit ved udstedelse af realkreditobligationer (RO'er) – og fra 2007 SDO'er - i Nykredit.

Kernen i den nuværende model for fælles funding indebærer, at Totalkredit finansierer sit udlån ved udstedelse af et rammeværdipapir med Nykredit som eneste kreditor. Rammeværdipapirer er realkreditobligationer, der udgør sikkerheden for Nykredits udstedelse af RO'er og SDO'er.  Hermed sikres det, at Totalkredit overfører alle betalinger til obligationsejerne vedrørende udlån i Totalkredit til Nykredit, senest samtidig med at Nykredit gennemfører betalinger til obligationsejerne. Obligationsejerne har således samme sikkerhed, som hvis Totalkredit-udlånet havde været ydet direkte på Nykredits balance.

Der er benyttet fælles funding ved alle nye realkreditlån formidlet af Totalkredit.

Finanstilsynets tilladelse til fælles funding samt en detaljeret beskrivelse af fundingmodellen kan downloades nederst på siden.

Fælles funding mellem Totalkredit og pengeinstitutterne

I 2014 blev den 2. fælles fundingmodel etableret. Under denne model kan de pengeinstitutter, som Totalkredit samarbejder med, formidle realkreditlån på deres egen balance for derefter at overføre dem til Totalkredit.

Modellen er udformet i henhold til §16b-g i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding. Modellen er godkendt af Finanstilsynet Det enkelte pengeinstitut skal igennem endnu en godkendelsesproces, før den kan indføre den fælles fundingmodel.

Totalkredit skal godkende alle lån, før de overføres. Ved overførsel til Totalkredit skal lånet overholde krav til ejendomsvurdering og credit scoring af kunden samt de maksimale belåningsgrænser. En del af kreditrisikoen på udlånet forbliver hos det formidlende pengeinstitut, efter at det er overført til Totalkredit.

Når realkreditudlånet er overført til Totalkredit, finansieres det ved, at Nykredit udsteder realkreditobligationer (SDO'er) som beskrevet ovenfor.

Efter overførslen af udlånet vil pengeinstituttet fortsat være ansvarligt for kundeforholdet, ligesom pengeinstituttet fortsat vil fungere som långiver over for kunden. Ydelser på udlånet betales til det formidlende pengeinstitut og overføres til Totalkredit med det samme