Risikoudvalg

Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S har nedsat et risikoudvalg, der behandler spørgsmål, som er væsentlige for disse selskaber og koncernen som helhed.

 

Risikoudvalget har til opgave:

 • at rådgive bestyrelsen om virksomhedens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og -strategi

 • at bistå bestyrelsen med at påse, at den af bestyrelsen fastlagte risikostrategi implementeres korrekt i organisationen  

 • at vurdere, om de produkter, der udbydes af Nykredit-koncernen, er i overensstemmelse med virksomhedens forretningsmodel og risikoprofil, og om indtjeningen på de udbudte produkter afspejler risiciene herved samt udarbejde forslag til afhjælpning, såfremt produkterne eller tjenesteydelserne og indtjeningen herved ikke er i overensstemmelse med virksomhedens forretningsmodel og risikoprofil

 • at vurdere, om de incitamenter, der er indlagt i virksomhedens aflønningsstruktur, tager højde for virksomhedens risici, kapitalforhold og likviditet samt sandsynligheden for fortjeneste og tidshorisonten herfor

 • at vurdere risikomodeller, herunder disses metodegrundlag, estimationsprocesser og validering

 • at vurdere solvensbehov, langsigtet kapitalbehov og kapitalpolitik samt

 • at bistå bestyrelsen i at vurdere om de ressourcer, der anvendes i risikostyringsfunktionen er passende og tilstrækkelige.

Udvalgets sammensætning
 • Adm. direktør Per W. Hallgren (formand)
 • Fhv. bankdirektør Jørgen Høholt
 • CEO, Issuing Solutions, Torsten Hagen Jørgensen
 • Fhv. koncerndirektør Vibeke Krag

Alle udvalgsmedlemmer er generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S