Vederlagsudvalg

Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S har nedsat et vederlagsudvalg, der behandler spørgsmål, som er væsentlige for disse selskaber og koncernen som helhed.

 
Vederlagsudvalget har til opgave: 

  • at kvalificere oplæg om vederlag forud for behandling i bestyrelsen, herunder godkendelse af maksimum for variabel aflønning i det kommende år, samlet budget for bonusudbetalinger for det kommende år og udbetaling af samlet bonus for det forgangne år

  • at gennemgå og overveje kriterierne og processen for udpegning af medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på Nykredits risikoprofil, der fastsættes i bestyrelsens retningslinjer for udpegning af risikotagere, der indstilles til bestyrelsens godkendelse, og skal årligt behandle og indstille til bestyrelsen en opdateret liste over væsentlige risikotagere

  • at indstille til beslutning i bestyrelsen en klar og gennemsigtig lønpolitik gældende for bestyrelse, koncerndirektion, væsentlige risikotagere samt øvrige ansatte i overensstemmelse med aflønningsreglerne i den finansielle regulering, som inddrager anbefalingerne 3.4.7, 3.4.8 og 4 i anbefalingerne for god selskabsledelse, og som inkluderer en detaljeret beskrivelse af vederlagskomponenterne for medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt overordnede retningslinjer for variabel aflønning af bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med SEL § 139.  Mindst én gang om året vurderes, om lønpolitikken er opdateret, herunder hvis nødvendigt komme med forslag til opdateringer af lønpolitikken

  • at udforme politikker for rejse- og repræsentationsudgifter, bilordninger, frynsegoder og lignende og indstiller til godkendelse i bestyrelsen

  • at bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen af lønpolitikken i praksis og som led heri én gang om året påse, at overholdelsen af lønpolitikken bliver kontrolleret i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer for kontrol med overholdelsen af Nykredit-koncernens lønpolitik

  • at føre kontrol med aflønning af ledelsen for interne revisions-, kontrol og risikostyrings- funktioner, herunder lederen af compliance, intern revision og risiko

  • at sikre, at oplysningerne i årsrapporten om vederlagsforhold til bestyrelse og koncerndirektion samt oplysningerne forelagt for generalforsamlingen om lønpolitikken og -praksis samt oplysningerne efter § 77 a, stk. 1, nr. 3, litra a og b, er korrekt, retvisende og fyldestgørende

  • at vurdere, om koncernens processer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for koncernens risici, herunder risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold til koncernens aflønningsstruktur og sikre, at lønpolitikken og -praksis er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring samt er i overensstemmelse med koncernens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, hvilket i fornødent omfang koordineres med arbejdet i risikoudvalget

  • at vurdere koncernens, selskabernes og forretningsenhedernes samlede resultater og sikre, at direktionen har evalueret, om de resultatkriterier, der har dannet grundlag for beregningen af variabel løn til medlemmer af bestyrelsen og direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabernes og koncernens risikoprofil, fortsat er opfyldt på udbetalingstidspunktet, jf. § 77 a, stk. 4, og

  • at kontrollere udvalgte evalueringer foretaget af direktionen, jf. pkt. 0. for at teste, om betingelserne i § 77 a, stk. 4, er opfyldt.