Regulering

Nykredit Realkredit, Totalkredit og Nykredit Bank er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Find oplysninger om regulering af realkreditobligationer, den fælles funding-model, redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet samt regulatoriske tiltag, der påvirker vores forretning, fundingplan mv.

Regulering af realkreditlån fundet med realkreditobligationer

Danmark indførte den første realkreditlov i midten af det 19. århundrede. Realkreditinstitutter er underlagt en stram lovgivning og må alene yde realkreditlån ved udstedelse af realkreditobligationer.
Formålet med EU's covered bond-lovgivning og dansk realkreditlovgivning er at sikre, at realkreditobligationer er lavrisiko-obligationer, såkaldte covered bonds. 

Læs mere

Regulering af danske realkreditobligationer

Nykredits realkreditobligationer opfylder UCITS-kriterierne for covered bonds.

Størstedelen af Nykredits realkreditobligationer udstedt efter den 1. januar 2008 opfylder også CRD/CRR-kriterierne for covered bonds.

Dansk lovgivning blev senest ændret i sommeren 2007 for bl.a. at sikre danske realkreditobligationers fortsatte status som covered bonds i henhold til de skærpede CRD-kriterier.

Læs mere

Nykredit's need for capital flexibility

Læs det notat, der redegør for Nykredits behov for kapitalfleksibilitet og for, hvad det betyder i forhold til Nykredits kapitalpolitik.
Notatet blev fremlagt på et møde i Nykredits repræsentantskab den 23. november 2017, hvor salget af en del af aktierne i Nykredit A/S til en række pensionskasser blev godkendt.

Download

Fælles funding

Nykredit-koncernen omfatter to realkreditinstitutter, som begge har tilladelse til at udstede realkreditobligationer. Med henblik på at effektivisere fundingprocessen anvender Nykredit-koncernen en fælles fundingmodel, hvor realkreditlån ydet af Totalkredit finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer fra moderselskabet Nykredit Realkredit.

Den fælles fundingmodel er godkendt af Finanstilsynet.

Læs mere

Kravet til nedskrivningsegnede passiver (NEP) og gældsbufferen

Som led i den danske implementering af krisestyringsdirektivet (BRRD) er der indført et krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP).

NEP-kravet skal sikre, at Nykredit-koncernen kan rekapitaliseres og restruktureres gennem nedskrivning og konvertering af kapital- og gældsinstrumenter, hvis koncernen bliver nødlidende.

Læs mere

Kapitalbehov

Det er en del af Nykredits forretningsmodel at have en stærk kapitalstruktur, der understøtter en konkurrencedygtig rating og sikrer, at forretningsaktiviteterne kan fortsættes uanset betydelige udsving i konjunkturforholdene.

Læs mere

Finanstilsynets inspektionsrapporter

Læs Finanstilsynets inspektionsrapporter vedrørende Nykredit-koncernen her:

Se rapporter
Resultater af EBA’s Transparency Exercise 2021
EBA har offentliggjort resultaterne af sin Transparency Exercise. Se resultaterne for Nykredit Realkredit koncernen under linket nedenfor.
Download PDF
Europæisk MIFID liste
Nykredit offentliggør en europæisk MIFID liste over alle koncernens udstedte obligationer. Listen kan downloades via linket nedenfor.
Download Excel