Samfundsansvar

Et grønnere Nykredit

Siden 2012 har Nykredit-koncernen arbejdet målrettet på at reducere drivhusgasudledningen fra vores drift. I 2020 overgik vi vores ambitiøse målsætning om en reduktion på 65% og nåede en samlet reduktion på 84% siden 2012.

Reduktion af drivhusgasudledninger

  • Siden 2012 har Nykredit-koncernen arbejdet målrettet på at reducere drivhusgasudledningen fra vores drift. I 2020 overgik vi vores ambitiøse målsætning om en reduktion på 65% og nåede en samlet reduktion på 84% siden 2012. Vi har valgt at tilslutte os Science Based Target initiative (SBTi), med en målsætning om at reducere vores CO2-udledning i Scope 1 og 2 med 85% frem mod 2030. I Nykredit forventer vi at nå denne målsætning bl.a. via udskiftning af gasfyr på tre af vores lokationer til fjernvarme, omlægning af fossilbiler til elbiler og flytning til nyt hovedsæde.
  • PPA-aftale sikrer nyt solcelleanlæg i Vestjylland.
    Fra januar 2023 og ti år frem har Nykredit sammen med JN Data og fem pengeinstitutter i Totalkredit-samarbejdet skrevet under på at aftage grøn strøm fra et nyetableret solcelleanlæg under en såkaldt Power Purchase Agreement (PPA). Med det nye partnerskab bliver der tale om ny, additionel grøn strøm, der fremover vil dække virksomhedernes elforbrug. Al strøm anvendt i Nykredit kommer fra årsskiftet 2022/2023 fra denne nyetablerede solcellepark.

På vej mod et cirkulært Nykredit

Nykredit har som ambition af nedbringe koncernens ressourceforbrug ved at implementere cirkulære principper såsom genbrug, upcycling, reparation og ressourcebesparende teknologier.

Eksempler på disse er brugen af genbrugte skrivebords stel i kombination med danskproducerede bordplader fremstillet tekstilaffald på vores nye lokationer. Desuden tester vi et nyudviklet og innovativt brusersystem, der genbruger det varme vand og dermed reducerer både vand- og energiforbrug i processen.

Nykredit har i mange år arbejdet med reparation og genbrug af computere. Det har vi i 2023 udvidet, således at denne ordning også indbefatter IT udstyr såsom tastatur og mus. Elektronik affald udgør en  hastigt  voksende kategori, og da elektronik indeholder energitunge metaller, er det  afgørende, at vi effektivt  sparer på ressourcerne i dette område.

Vi flytter i nyt hovedsæde i 2024

Året 2024 markerer en stor transformation for os i Nykredit, da tre hovedsædebygninger forenes i et nyt hovedkontor i Københavns Nordhavn.

Reduktion af Nykredits samlede fjernevarmeforbrug

Nykredit har gennem ‘flexible seating’ reduceret mængden af arbejdsstationer og har tilmed afskaffet det dedikerede bestyrelsesmødelokale for at undgå spildte kvadratmeter. Denne modernisering kombineret med  energieffektive lokaler samt en markant arealreduktion, forventes at resultere i en reduktion på 27% af Nykredits samlede fjernvarmeforbrug.

DGNB-guld

Det nye hovedsæde har desuden opnået flere præcertificeringer, inklusiv DGNB-guld for nye bygninger med en score på 73,3% samt DGNB-guld for bygninger i drift, hvilket er udsædvaneligt  for nye byggerier. Vores ambition strækker sig  dog ud over certificeringen, da vi ved at effektiv drift af bygningen kan sikre  minimalt ressourceforbrug og derved reducere vores CO2-aftryk.

Vedvarende energi

Nykredit sikrer 100% vedvarende energi gennem sin PPA-aftale, men vi betragter også lokal energiproduktion på vores erhvervsejendomme som en vigtig del af vores del af vores bidrag til den grønne omstilling. Derfor kommer der også solceller på taget af vores nye hovedkontor. Køling af bygningen kommer ligeledes fra den lokale fjernkølecentral, som bliver nabo til det nye hovedkontor. Denne kølecentral vil blandt andet anvende havvand som bæredygtig metode til nedkøling.

Ansvarligt indkøb

I november 2023 blev Nykredit kåret som "Årets Medlem" i Netværket for Miljømærket Indkøb, et initiativ faciliteret af Miljømærkning Danmark. Anerkendelsen er b.la. baseret på gode resultater indenfor Svanemærket indkøb, herunder rengøring- og kantineydelser, vores eget trykkeri og vaskeriservice.

I slutningen af 2022 opnåede vi Svanemærket til tre af vores kantiner på landsplan. Vores målsætning er at opnå Svanemærket til den kommende kantine- og rengøringsydelse på vores nye hovedsæde. Vi har sat konkrete mål for vores indkøb af møbler til det nye hovedsæde, hvor vi sigter mod, at mindst 20% af alle møbler vil være miljøcertificeret, herunder med Svanemærket.

Vores strategi inkluderer også genbrug, hvor vi planlægger at genanvende ca. 30% af både eksisterende møbler og materialer til forskellige formål. Et eksempel herpå er, at alle stel til hæve-sænkeborde genanvendes sammen med nye bordplader fremstillet af kasserede tekstiler.

Nyskovfonden

Nykredit, Forenet Kredit og Østifterne har i 2020 lanceret Nyskovfonden med det formål at få mere skov i Danmark og dermed binde drivhusgasser fra atmosfæren. Træer optager drivhusgasser, og når vi planter flere træer, bidrager vi til at mindske klimaaftrykket fra samfundet. Nyskovfonden giver økonomisk støtte til skovrejsningsprojekter hos særligt private lodsejere, menighedsråd og lokale vandværker i hele Danmark.

Formålet for fonden er at få rejst 5.000 hektar helt ny skov. Støtten dækker både plantning og pleje af træerne i tre år. Al skov virker effektivt på klimaet. Det er et krav, at skoven tinglyses som fredskov, der bliver stående i mindst 100 år. Mere skov i Danmark giver også en række andre fordele såsom rekreative værdier, beskyttelse af vandreserver og produktion af byggematerialer til langvarig lagring af drivhusgasser.