Vi vil minimere klimaforandringerne

Nykredits ambition på klima- og miljøområdet er at gøre Danmark grønnere. Det gør vi ved at understøtte samfundets grønne omstilling samtidig med, at vi hele tiden arbejder på at reducere vores eget ressourceforbrug og CO2-udledning. Energiforbrug er den største direkte CO2-påvirkning, vi har på klimaet, og derfor vil al Nykredits elektricitet, fra og med 1. januar 2019, komme fra grøn vindenergi. Vi er ved at være i mål med vores målsætning frem mod 2020. Nykredit har derfor sat sig nye målsætninger for klima, energi og miljø frem mod 2025:

Nye mål for klima, energi og miljø

 • Samlet MWh-forbrug skal reduceres med 25% inden udgangen af 2025.
 • CO2-udledning pr. medarbejder skal reduceres med 5% årligt i perioden frem til 2025.
 • Maksimalt 20% af Nykredits affald går til almindelig brændbart i 2023 - resten genanvendes.
 • Mængden af affald pr. medarbejder skal reduceres til 100 kg i 2023.

Ny politik for klima, energi og miljø

Vi har i 2018 udarbejdet en ny klimapolitik. Politikken danner ramme for vores nye målsætninger, hvor vi vil være ambitiøse i forhold til at reducere vores direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, når vi indretter vores bygninger og arbejder med vores transport-, energi- og ressourceforbrug. Gennem vores klima- og miljøindsatser bidrager vi til FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig udvikling.

Nykredits arbejde med klima og miljø bidrager især til følgende verdensmål:

 • 7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
 • 11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres.
 • 13.3 Forbedre undervisningen, viden og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.
LÆS HELE DEN NYE KLIMAPOLITIK HER

Vi prioriterer det grønne valg

Vi arbejder konstant med at reducere vores klimabelastning - blandt andet ved at:

 • omlægge til 100% grøn strøm fra vindenergi
 • udfasning af direkte forbrug af naturgas og olie til opvarmning af vores bygninger
 • etablere solcelleanlæg på vores bygninger og udskifte til LED belysning
 • effektivisere energiforbruget via nye teknikker, så vi bedre kan styre vores ventilations- og klimaanlæg
 • reducere vores samlede areal ved bl.a. at indrette os smartere
 • køre en række kampagner hvert år, der gør medarbejderne bevidste om grønne vaner
 • holde styr på vores energiforbrug via vores driftscenter, som sørger for at optimere vores tekniske anlæg.
LÆS MERE OM HVORFOR CDP ER VIGTIGT FOR OS

Sammen gør vi en forskel

Som Danmarks største kreditgiver har Nykredit et stort potentiale i at understøtte samfundets grønne omstilling og hjælpe boligejere, virksomheder og investorer til at reducere deres CO2-udledning. Det gør vi blandt andet ved at udvikle bæredygtige værditilbud og investeringsprodukter samt ved at finansiere vedvarende energi.

Tal og facts

Her finder du en række konkrete tal og informationer, som giver dig et overblik over Nykredits klima- og miljøindsats i 2018:

Miljøvenlige medarbejdere

Vi arbejder målrettet på at omstille og nedbringe vores transport, så den er så miljøvenlig som muligt. I dag står transport for ca. 25 procent af vores totale CO2-udledning. Ved at ændre vores daglige adfærd, kan vi gøre en stor forskel for både klimaet og det lokale miljø, vi bevæger os i.

Siden 2012 har vi opnået en nedgang i udledningen af CO2 fra transport ved at: 

 • investere i elbiler til bl.a. driften
 • skærpe energikravene til vores dele- og firmabiler
 • opfordre medarbejdere til at skifte fysiske møder ud med videomøder
 • ændre medarbejdernes rejseadfærd, så de altid vælger det transportmiddel, der er mest omkostningseffektivt og påvirker klimaet og miljøet mindst.

Genbrug giver god energi

Udtjent inventar eller indbo, vi ikke længere har gavn af, får så vidt muligt nyt liv et andet sted. Det gælder fx, når vi flytter, eller når vi har brug for nyt inventar.

Vi prioriterer, at vores donationer lander hos organisationer, der tager et særligt socialt ansvar. Det betyder, at vores brugte inventar har fået nyt liv til bl.a. uddannelse af unge med særlige behov, i integrationsprojekter og som hjælp til psykisk sårbare mennesker.

Donationerne er et naturligt element i Nykredits ambition om at understøtte en cirkulær tankegang og bidrage til udviklingen i hele Danmark. Det er en indsats med dobbelt virkning. Den gavner både miljø og mennesker.

LÆS MERE OM VORES SENESTE DONATIONER her

Status på målsætninger

I starten af 2019 har vi allerede indfriet vores målsætning om at reducere vores egen CO2-udledning med 65% inden udgangen af 2020.